Trắc Nghiệm Bài 43

BÀI: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

Câu 1:  Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Nhận xét nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau trong chuỗi thức ăn?

A. Là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước và mắt xích phía sau trong chuỗi thức ăn.

B. Là sinh vật tiêu thụ bậc 1

C. Là sinh vật tiêu thụ bậc 2

D. Vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ.

Câu 2: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái được thực hiện.

A. trong phạm vi quần xã sinh vật

B. trong phạm vi quần thể sinh vật

C. giữa quần xã sinh vật với sinh cảnh của nó

D. cả A và C

Câu 3: Cho chuỗi thức ăn sau:

Tảo lục đơn bào →Tôm → Cá rô → Chim bói cá

Chuỗi thức ăn trên được mở đầu bằng

A. Sinh vật dị dưỡng                                      B. Sinh vật tự dưỡng

C. Sinh vật phân giải chất hữu cơ                   D. Sinh vật hóa tự dưỡng

Câu 4: Cho chuỗi thức ăn sau:

Cây lúa → Sâu đục thân →… (1)… → Vi sinh vật

(1) ở đây có thể là

A. rệp cây                                                        B. bọ rùa

C. trùng roi                                                      D. ong mắt đỏ

 

Đáp án:

1.D                  2.D                  3.B                  4.D

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s