Trắc Nghiệm Bài 44

BÀI: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN

Câu 1: Chu trình cacbon trong sinh quyển

A. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái.

B. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái.

C. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái.

D. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái.

Câu 2: Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì:

A. Luôn giữ vững cân bằng                            B. Có nhiều chuỗi và lưới thức ăn

C. Có cấu trúc lớn nhất                                   D. Có chu trình tuần hoàn vật chất

Câu 3: Chu trình sinh địa hóa của một hệ sinh thái có liên quan đến yếu tố vô cơ cũng như hữu cơ của hệ sinh thái đó, trong các chu trình đó đặc điểm nào sau đây hoàn toàn không được nhắc tới?

A. Sự chuyển hóa các chất từ hữu cơ thành vô cơ và ngược lại

B. Con đường vật chất từ ngoài vào cơ thể

C. Con đường vật chất từ cơ thể ra môi trường

D. Chu trình năng lượng trong hệ sinh thái.

Câu 4: Trong chu trình cacbon trong một hệ sinh thái, nguyên tố cacbon đã đi từ ngoài vào cơ thể sinh vật bằng phương thức nào?

A. Quang hóa              B. Phân giải                 C. Đồng hóa                D. Dị hóa

Câu 5: “ Lúa Chiêm lấp ló đầu bờ – Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Ý nghĩa của câu ca dao có liên quan đến một phần chu trình vật chất nào sau đây?

A. Chu trình oxy         B. Chu trình ni tơ        C. Chu trình nước       D. Chu trình phospho

Câu 6: Khu sinh học nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất trong sinh quyển.

A. Khu sinh học nước mặn                             B. Khu sinh học nước ngọt

C. Biôm thềm lục địa                                      D. Biôm trên cạn

Đáp án:

1.C                  2.D                  3.D                  4.C                  5.B                  6.A

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s