Trắc Nghiệm Bài 45

BÀI : DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI

Câu 1: Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do

A. một phần không được sinh vật sử dụng.

B. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất, chất bài tiết.

C. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.

D. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường.

Câu 2: Năng lượng khởi nguyên để thực hiện một vòng tuần hoàn vật chất xuất phát từ:

A. Mặt trời               B. Khí quyển                 C. Thực vật                 D. Trái đất

Câu 3: Yếu tố nào sau đây không tuần hoàn trong hệ sinh thái?

A. Phospho               B. Cacbohyđrat              C.Nitơ                                  D. Năng lượng mặt trời

Câu 4: Phát biểu nào không đúng đối với một hệ sinh thái

A. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.

B. Càng lân bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm

C. Sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn

D. Sự biến đổi vật chất mang tính chu kỳ.

Câu 5: Số bậc dinh dưỡng ở một hệ sinh thái trên cạn thường không thể vượt quá bao nhiêu?

A. 6 bậc                    B. 5 bậc                          C. 4 bậc                       D. 7 bậc

Đáp án:

1.D                  2.A                  3.D                  4.C                  5.A

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s