Lý Thuyết Bài 40

I. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT

1.Khái niệm

Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian và thời gian nhất định.

Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gấn bó với nhau như một thể thống nhất, do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

2. Ví dụ

Quần xã vườn trường, quần xã ao nuôi cá, quần xã vườn hoa…

II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

1.Đặc trưng về thành phần loài

Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã.

Một quần xã có số lượng loài càng lớn và số lượng cá thể của loài càng cao thì càng ổn định.

Loài ưu thế và loài đặc trưng

+ Loài ưu thế có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động của chúng mạnh.

+ Ví dụ: cây Cao su trong rừng Cao su, đước ở rừng ngập mặn…

+ Loài đặc trưng chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã.

+ Ví dụ: dừa sáp ở Vĩnh Long, cá cóc ở Tam Đảo…

2. Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần thể

Phân bố theo chiều thẳng đứng

VD: + Sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới.

+  Phân bố trong ao nuôi: tầng mặt àtầng giữa à tầng đáy.

Phân bố theo chiều ngang

VD: + Phân bố của sinh vật từ đỉnh núi à Sườn núi à chân núi.

+ Từ đất ven bờ biển à vùng ngập nước ven bờ à vùng khơi xa.

+ Phân bố ở thềm lục địa: gần bờ à vùng triều à ngoài khơi.

*Ý nghĩa:

Giảm bớt sự cạnh tranh.

Tận dụng tối đa nguồn thức ăn từ môi trường sống.

III. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT

1. Các mối quan hệ sinh thái:

Gồm quan hệ hỗ trợ và đối kháng

+ Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất  không có hại cho các loài khác gồm các mối quan hệ: Cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

+ Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi  và bên kia là loại bị hại, gồm các mối quan hệ: Cạnh tranh, ký sinh, ức chế – cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác.

2. Hiện tượng khống chế sinh học

Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này khống chế số lượng cá thể của quần thể khác.

Ý nghĩa

+ Lí luận: Đảm bảo tính ổn định cho quần xã.

+ Thực tiễn: Trong nông nghiệp sử dụng thiên địch để phòng trừ sâu hại cây trồng.

By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s