Lý Thuyết Bài 41

I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI

1. Ví dụ

Diến thế ở đầm nước nông.

2. Khái niệm

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI

Nguyên nhân bên ngoài: do sự tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã như sự thay đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, núi lửa…

Nguyên nhân bên trong: Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

Nguyên nhân con người (vừa là nguyên nhân bên ngoài và cũng vừa là nguyên nhân bên trong) như: đốt rừng, san lấp hồ ao…

III. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có 1 quần xã sinh vật từng sống.

IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI

Nghiên cứu diễn thế có vai trò rất quan trọng:

+ Giúp hiểu được  các quy luật phát triển trong quần  xã và dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ xuất hiện trong tương lai.

+ Chủ động xay dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người.

VD: Biện pháp duy trì quần xã rừng tràm.

+ Trồng cây ngập mặn ven biển, trồng cây ăn quả ở các vùng đồi trọc.

By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s