Lý Thuyết Bài 43

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẪN XÃ SINH VẬT

1. Chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích của chuỗi, mỗi mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

VD: Chuỗi thức ăn trong  quần xã đồng ngô:

Cây ngô à sâu ăn ngô à nhái à rắn hổ mang à diều hâu à vsv phân giải.

Chuối thức ăn gồm 2 loại:

+ Chuối thức ăn mở đầu là sinh vật tự dưỡng à động vật ăn thực vật à động vật ăn thịt…

+ Chuỗi thức ăn mở đầu gồm các sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ à loài động vật ăn sinh vật phân giải à động vật ăn động vật…

2. Lưới thức ăn

Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

VD: Quần xã rừng có các loài SV: Lúa, dê, thỏ, gà, hổ, cáo mèo rừng, vi sinh vật.

 

Hình 3.2: Lưới thức ăn

Kết hợp các chuỗi thức ăn ta có được lưới thức ăn.

3. Bậc dinh dưỡng

Trong lưới thức ăn, tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.

Các loại bậc dinh dưỡng:

+ Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất) gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1): đông vật ăn  sinh vật sản xuất.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 3 (sinh vật tiêu thụ bậc 2) gồm các động vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1 (loài ăn thịt).

+ Bậc dinh dưỡng cấp 4,5…

+ Bậc cuối cùng gọi là bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.

II. THÁP SINH THÁI

Tháp sinh thái gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, mỗi hình có chiều cao bằng nhau, chiều dài khác nhau biểu thị cho độ lớn của mỗi bậc sinh dưỡng.

Các loại tháp sinh thái (3 loại)

+ Tháp số lượng: xây dựng dựa trên số lượng cá thể ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp sinh khối: xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị thể tích hay diện tích.

+ Tháp năng lượng: xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ  trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s