Lý Thuyết Bài 45

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

1. Phân bố năng lượng trên trái đất

Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất.

Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy (chiếm 50% tổng lượng bức xạ) cho quang hợp.

Quang hợp chỉ sử dụng  khoảng 0,2-0,5% tổng lượng bức xạ để tổng hợp chất hữu cơ

2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát.

Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. Vật chất được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng.

II. HIỆU SUẤT SINH THÁI                            

Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua hô hấp, chất thải…chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.

Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm (%) chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

Gọi H (%) là hiệu suất sinh thái
Qn là năng lượng ở bậc dinh dưỡng cấp n
Qn+ 1 là bậc dinh dưỡng cấp n + 1
H(%) = Qn+ 1/Qn x 100%

By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s